- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DISCLAIMER
Op deze site is informatie te vinden van en over de familie Schaaij/Schaay. De samensteller betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Hij kan evenwel geen garantie afgeven betreffende ondermeer de beschikbaarheid, compleetheid, juistheid, actualiteit of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. In geen enkel geval zal hij aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site. De genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Niets van deze internetpagina´s mag daarom vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de webmaster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIVACY
Volgens de wet op de privacy heeft u het recht om van deze website te worden verwijderd. Als u om wat voor reden ook een probleem hebt met de hier gepubliceerde persoonlijke informatie, laat mij dan per e-mail weten wat u verwijderd wilt hebben. Hier zal ik zo snel mogelijk gevolg aan geven. Het is om begrijpelijke redenen ondoenlijk iedereen persoonlijk toestemming te vragen.